Regulamin promocji:

 

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem promocji w formie sprzedaży premiowej o nazwie „Szczoteczka oraz zestaw do czyszczenia igły Ortofon Gratis”, zwanej dalej „Promocją”, jest EIC Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Łuki Wielkie 3/5, NIP: 5211582697. zwana dalej „Organizatorem”.
 2. Celem Promocji jest promocja gramofonów marki DUAL CS-418 oraz CS-518 (dalej: „Produkty Promocyjne”), oferowanych w sklepach partnerów handlowych na całym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej (dalej: „Punkty Partnerskie”).
 3. Czas trwania Promocji obejmuje okres od 17 maja 2021 roku do 30 czerwca 2021, z zastrzeżeniem postanowień §3 ust. 8 Regulaminu.
 4. Organizator jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919 KC.
 5. Promocja organizowana jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

§2 NAGRODY

 1. W Promocji zostanie przyznanych łącznie 20 nagród (dalej: „Pula Nagród”) w postaci szczoteczki do płyt marki Ortofon oraz zestawu czyszczącego do igły marki Ortofon, o łącznej wartości 218 złotych brutto (dalej: „Nagrody”).
 2. Pula Nagród zostanie rozdysponowana przez Organizatora.

§3 WARUNKI UCZESTNICTWA I PRZEBIEG PROMOCJI

 1. Promocja przeznaczona jest wyłącznie dla zamieszkałych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej osób fizycznych, nabywających Produkty Promocyjne jako konsumenci w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego.
 2. Z udziału w Promocji wyłączeni są pracownicy Organizatora.
 3. Udział w Promocji i podanie związanych z udziałem danych jest dobrowolne.
 4. W celu wzięcia udziału w Promocji oraz uzyskania Nagrody Uczestnik powinien w czasie trwania Promocji:
  a. Zakupić w Punkcie Partnerskim (Lista Punktów partnerskich dostępna jest na stronie dual.eic.com.pl) jednego z modeli Produktu Promocyjnego
  b. Przesłać skan paragonu lub faktury oraz
  c. Swoje dane teleadresowe (Imie i Nazwisko, dokładny adres oraz numer telefonu) na e-mail sekretariat@eic.com.pl w celu wysłania Nagrody.
 5. Wykonanie czynności wymienionych w ust. 4 stanowić będzie zgłoszenie Uczestnika do Promocji (dalej „Zgłoszenie”).
 6. Uczestnik może dokonać wielu Zgłoszeń i otrzymać odpowiadającą ich liczbie ilość Nagród, przy czym na każde zgłoszenie musi przypadać odrębny paragon potwierdzający zakup 1 Produktu Promocyjnego w Punkcie Partnerskim w czasie trwania Promocji.
 7. Wysyłanie Nagród odbywać się będzie na bieżąco.
 8. Nagroda zostanie wysłana Uczestnikowi bezpośrednio po stwierdzeniu przez pracownika punktu obsługi klienta, iż Uczestnik dokonał prawidłowego Zgłoszenia do Promocji.
 9. Nagrody będą przyznawane aż do wyczerpania się Puli Nagród przewidzianej przez Organizatora. W przypadku, gdy liczba Zgłoszeń przekroczy Pulę Nagród, o prawie do Nagrody decydować będzie pierwszeństwo w dokonaniu Zgłoszenia.
 10. W przypadku wyczerpania się Puli Nagród Promocja ulega automatycznemu zakończeniu.
 11. Informacja o wyczerpaniu puli Nagród zostanie przekazana do Punktów Partnerskich.

§4 POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Promocji Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie do Organizatora.
 2. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika, dokładny opis oraz uzasadnienie reklamacji i zostać wysłana na adres firmy EIC Sp. Z o.o. ul. Łuki Wielkie 3/5; 02-434 Warszawa.
 3. Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora w terminie 7 (siedmiu) dni od daty ich otrzymania.
 4. Uczestnik zostanie powiadomiony o sposobie rozpatrzenia reklamacji listem poleconym na adres podany w j reklamacji, wysłanym w terminie 7 (siedmiu) dni od daty rozpatrzenia danej reklamacji.
 5. Roszczenia nierozpatrzone lub nie uwzględnione w postępowaniu reklamacyjnym mogą być dochodzone przed sądem powszechnym.

§5 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie dual.eic.com.pl
 2. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie, w każdym czasie bez podania przyczyny. Zmiany w regulaminie nie mogą jednak naruszać praw nabytych przez Uczestników.